Muziek met jonge kinderen

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

  1. Begrippen
  2. Aanmelding, plaatsing en groepsindeling
  3. Lesgeld
  4. Lestijden
  5. Uitval van een les a.g.v. omstandigheden van de docent
  6. Afzeggen van een les door cursist
  7. Voortzetting/beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag
  8. Aansprakelijkheid
  9. Privacy verklaring
  10. Slotbepaling

1. Begrippen

Cursist:       betalende ouder, grootouder of  verzorger, die normaal gesproken met het kind mee komt.

Docent:       Ans Hofer

2. Aanmelding, plaatsing en groepsindeling

Aanmelding vindt plaats middels het volledig invullen en versturen van een inschrijfformulier. Dit digitale formulier is te vinden op de website www.ansjepansje.nl onder het tabblad ‘Info & contact’. Bij de kennismakingslessen is ook een papieren versie voor handen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing.

Alleen bij voldoende deelname (minimaal 6 kinderen per groep) zullen de genoemde cursussen kunnen starten. Als de groep vol is (12 aangemelde kinderen) worden er op leeftijd gebaseerde groepen samengesteld.

U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld of de cursus start en in welke groep u bent ingedeeld met uw kind.

Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Bij gegronde reden kan na overleg een kind in een andere groep geplaatst worden.

Inschrijven van 2 kinderen per 1 ouder/verzorger is mogelijk. Plaatsing in een leeftijdsgroep vindt plaats na overleg tussen docent en ouder/verzorger.

Indien de cursussen op een locatie/dagdeel vol zijn, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen en krijgt u voorrang bij plaatsing bij de start van de volgende cursus.

3. Lesgeld

Tegelijkertijd met de bevestiging dat de cursus door gaat, krijgt u per email een factuur toegezonden. De cursustarieven worden per cursus vastgesteld en op de site gepubliceerd. Het cursusbedrag geldt per kind en dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL79TRIO 0320 5959 35 t.n.v. Ansjepansje muziek onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer.

4. Lestijden

De cursussen starten bij voldoende aanmeldingen op de op de site genoemde data.

De les start op het aangegeven tijdstip.

In de schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen is er geen les.

5. Uitval van een les a.g.v. omstandigheden van de docent

Bij ziekte van de docent of dringende familie-omstandigheden zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de docent, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Lessen die de docent door omstandigheden niet heeft kunnen geven, worden zo mogelijk na afloop van de cursus ingehaald. In geval dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven les(sen) verleend.

6. Afzeggen van een les door cursist

Wanneer u niet in staat bent een les bij te wonen, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. Dit kan per email op de dag voorafgaand aan de les of per sms/whatsapp tot een uur voor aanvang van de les.

Als het kind ziek is (bijvoorbeeld hevig hoesten, koorts, kinderziekten of griep) kan het niet aan de les deelnemen en wordt u verzocht zich af te melden.

Een zieke cursist  kan zich laten vervangen door een andere volwassene waar het kind mee vertrouwd is.

7. Voortzetting/beëindiging van de cursus en restitutie van het cursusbedrag

Annulering van deelname aan een cursus bij inschrijving voor de kennismakingsles kan kosteloos tot 24 uur na de kennismakingsles.

Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid. In dit geval is het mogelijk een schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen.

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

8. Aansprakelijkheid

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. Cursisten dienen als een goed burgervader om te gaan met de cursus locatie. Cursisten blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind. De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren.

9. Privacy verklaring

De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij hier expliciet tevoren toestemming voor is verkregen.
De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan. De gegevens die verzameld worden zijn nodig om offertes te maken, de lesgroepen in te kunnen delen, te factureren en om indien nodig met u contact op te nemen bijvoorbeeld bij vragen of over (proef-)lessen. De formulieren ‘inschrijving’ en ‘contact’ geven weer wat structureel wordt verzameld. Deze verzamelde gegevens worden bewaard in digitale vorm op de laptop en t.b.v. de boekhouding in ordners (print van de digitale factuur). Voor het laatste bestaan wettelijke bewaartermijnen voor ondernemers. Voor wat het eerste betreft blijven ze uiteraard bewaard zolang u cursist bent en daarna tot u aangeeft geen prijs meer te stellen op verdere contacten met Ansjepansje muziek.
De laptop wordt automatisch voorzien van actuele beveiligingssoftware (F-Secure) en met de provider is voor de formulieren ‘contact’ en ‘inschrijven’ en het doorsturen van email die u aan info@ansjepansje.nl richt een ‘verwerkingsovereenkomst’ gesloten. Toegang tot het account op de laptop kan alleen met een wachtwoord. Daarnaast is er een back-up van de laptop op een losse harde schijf.

Wanneer er tijdens de lessen foto’s/video’s worden gemaakt (door of voor de docent EN door cursisten), zullen deze nooit op de website geplaatst worden zonder toestemming van de (mede-)cursisten. De cursisten worden geacht de privacy van mede-cursisten en kinderen daarvan te respecteren en opnamen niet zonder toestemming van de afgebeelden in welke vorm dan ook te delen.

10. Slotbepaling

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien of bij klachten, zal in overleg tussen docent en cursist gezocht worden naar een bevredigende oplossing.